مشتریان چرخ محرکه هر واحد تولیدی می باشند. بدون وجود مشتری، سازمان امکان بقا نداشته و لذا لازم است نیاز در حال تغییر مشتریان به طور دوره ای پایش شده و از طریق ارائه محصولات جدید، این نیاز پاسخ داده شود.