رمز پایداری هر سازمانی کشف نیاز های پاسخ داده شده مشتری است. چوفا با جمع آوری نظرات و نیاز های مشتریان تلاش می نماید بهتر از رقبای خویش بتواند نیاز های مشتریان را پاسخ داده و لذا نوآوری در این شرکت جایگاه بسیار مهمی دارد.