1. تمرکز بر مشتري

    مشتريان چرخ محرکه هر واحد توليدي مي باشند. بدون وجود مشتري ، سازمان امکان بقا نداشته ولذا لازم است نياز در حال تغيير مشتريان به طور دوره اي پايش شده واز طريق ارائه محصولات جديد ، اين نيازها پاسخ داده شود.

  2. نوآوري

    رمز پايداري هر سازماني کشف نيازهاي پاسخ داده نشده مشتري است. چوفا با جمع آوري نظرات ونيازهاي مشتريان تلاش مي نمايد بهتر از رقباي خويش بتواند نيازهاي مشتريان را پاسخ داده ولذا نوآوري در اين شرکت جايگاه بسيار مهمي دارد.

  3. توسعه پايدار

    چوفا به توسعه بلند مدت خود مي انديشد . توسعه اي که زيرساخت آن امکانات پيچيده تکنولوژيکي نيست بلکه رضايت مشتري وتبديل مشتري به يک شريک تجاري هدف نهايي آن است. در اين قالب سود بردن بيشتر مشتري از ناحيه تعامل با اين شرکت زير بناي اصلي توسعه پايدار است .